Přejít na navigaci

Narovnání zločinů komunismu

Tisk

Narovnání zločinů komunismu

Na této webové stránce jsme se ocitli díky přátelské nabídce „Občanského sdružení Dcery 50. let“. Jako volně sdružená iniciativa „Právní narovnání zločinů komunismu“, jejímž členem „Dcery 50. let“ jsou, jsme nabídku s vděčností přijali a srdečně za ni děkujeme. Jak vyplývá už ze samotného názvu naší iniciativy, máme s „Dcerami“ v mnoha ohledech společné cíle. Je nás 16 demokratických organizací a 7. září 2010 jsme přijali dokument, se kterým Vás dnes seznamujeme, Deklaraci k 17. listopadu 2010.

Deklarace byla představiteli naší  iniciativy předána osobně nejvyšším ústavním činitelům České republiky, zaslána představitelům demokratických politických stran a médiím a na vědomí rovněž Kanceláři prezidenta České republiky a  Ústavnímu soudu České republiky.   Na  tiskové konferenci jsme  sice zaznamenali určitý zájem ze strany médií, potom však bohužel nikoliv konkrétní výsledek v tisku, rozhlase nebo televizi.

V nejbližší budoucnosti se budeme dále snažit seznamovat naši společnost s požadavky naší Deklarace a spolupracovat s nejvyššími ústavními činiteli, kteří svými kroky aktivně naši iniciativu podpořili. Jednání pléna naší iniciativy probíhá vždy jednou za měsíc, a to díky pochopení primátora hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody v rezidenci primátora. Průběžně jednají naše komise, jako např. právní a tisková.

Pokud sdílíte naše názory, těšíme se na Váš zájem teď a slibujeme, že se vynasnažíme slovy i činy vytvářet pro něj předpoklady i do budoucna.

DEKLARACE k 17. listopadu 2010

My, níže uvedení signatáři INICIATIVY „PRÁVNÍ NAROVNÁNÍ    ZLOČINŮ KOMUNISMU“, vytvořené 16 demokratickými     organizacemi, si připomínáme významné výročí našich dějin, den 17. listopadu 1989, který je dnes státním svátkem a Dnem boje za svobodu a demokracii,  a současně se znepokojením hodnotíme politický vývoj v zemi za 20 let od pádu komunismu.

Přestože byl komunistický režim zákonem č. 198/1993 Sb., prohlášen za zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný  a odpor proti němu na území státu nebo v zahraničí za legitimní, spravedlivý a úctyhodný, konkrétní legislativní kroky ani v minulosti, ani v současnosti tomu neodpovídají, a pokud ano, nejsou dodržovány, kontrolovány a jejich porušování není sankcionováno.

Změna politického režimu v roce 1989, která  nebyla dosažena revoluční změnou, ale jednáním s komunistickou mocí, se stala příčinou, že byl beze změny převzat celý právní řád i všechny instituce. Důsledkem bylo, že komunistické zločiny, nastartované násilným převratem 25. února 1948 pod hrozbou ozbrojené moci komunistických lidových milicí a charakterizované diktaturou, nastolenou podle vzoru SSSR, přivodily zmaření lidských životů na popravištích i střelbou na hranicích, masovou ztrátu svobody, porušování elementárních lidských práv, odsuzování ve vykonstruovaných politických procesech,  umísťování občanů do pracovních táborů i vojenských táborů nucených prací na dobu neurčitou a bez soudů na základě třídního a politického výběru orgány vládnoucí komunistické strany, omezování možnosti vzdělávání zejména na vysokých školách na základě rozhodování akčních výborů a uplatňování třídního a politického hlediska zaměstnanosti ve společnosti podle stranického klíče.

Přestože komunistický režim byl zákonem prohlášen za zločinný, představitelé komunistické moci počínaje členy ÚV KSČ, vlády, parlamentu, krajů, měst a obcí, odpovědní za konkrétní trestní  činnosti,  nebyli ani zbaveni možnosti pokračovat v politické činnosti a získali právo výkonu občanských politických práv, sdružovat se v politické organizaci následnické po KSČ, propagovat komunismus jako politický cíl a užívat komunistických symbolů.

Zločiny proti lidskosti nebyly potrestány, přestože se zákonodárci zavázali v samotném zákoně č. 198/1993 Sb., pokračovat v legislativní činnosti v jeho duchu k potrestání zločinů beztrestně spáchaných. Ani u dalších přijatých zákonů, jimiž měla být garantována očista státní veřejné správy, nebyla uplatněna kontrola a sankce za jejich porušování a není tomu tak ani nyní po 20 letech. Naopak, bývalým i současným komunistům se otevírá prostor pro obnovu a šíření propagace komunismu v rámci komunistické strany i mimo ni, ve veřejnoprávních médiích je poskytován prostor pro opakování pořadů propagujících komunismus, jako např. 30 případů  majora Zemana, pro opakování lživých zpravodajských i jiných pořadů. Byly a jsou nedokonale uplatňovány lustrační zákony, není úplně a dostatečně provedena rehabilitace postižených a restituce ukradeného majetku, jsou ponechány  v rozsudcích nesmyslné zbytkové tresty.

            Proto navrhujeme:

1)      Provést revizi platného právního řádu a posoudit, zda z důvodu kontinuity z doby komunismu nejsou v platnosti zákony odporující demokratické formě státu (obdobně jako tzv. Lex Rašín řešil převod právního řádu Rakouska-Uherska po 28. říjnu 1918).

2)     Vypustit z rehabilitačních a restitučních zákonů pro odškodnění křivd č.119/1990, 403/1990, 87/1991, 229/1991, 198/1993 Sb. zneužívaný diskriminační termín „některých“.

3)     Doplnit zákon č. 198/1993 Sb., o kárnou odpovědnost a sankce za jeho porušování a nedodržování.

4)     Urychlit přijetí zákona o třetím odboji ve znění, v němž by interní komunistické snahy vylepšit  komunismus v období mezi 15. lednem 1968 (datum zasedání ÚV KSČ a výměny Novotného Dubčekem a Svobodou) až do 21. srpna 1968 (datum okupace)  nebyly považovány za protikomunistickou  činnost.

5)     Prodloužit platnost lustračních zákonů o další lhůty, ve kterých by byla provedena kontrola jejich řádného plnění, aby ve státní a komunální správě nemohly působit osoby uvedené v zákoně o protiprávnosti komunistického režimu.

6)     Zločiny komunistického režimu zákonem prohlásit za zločiny proti lidskosti a prosadit jejich nepromlčitelnost.

7)     Právním předpisem zakázat propagaci komunismu a jeho ideologie i jeho symboly, obdobně jako byly v rámci denacifikace zakázány propagace a symboly nacismu.

8)     Znovu posoudit Ústavním soudem legitimitu působnosti KSČM.

V Praze, dne 7. září 2010.

SIGNATÁŘI INICIATIVY

„PRÁVNÍ NAROVNÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU“

Akademický klub 48 Brno

Asociace soukromého zemědělství České republiky

CAROLINUM — Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy

Český svaz technických praporů

Dcery 50. let

Klub Dr. Milady Horákové

Konfederace politických vězňů České republiky

Křesťanské akademické fórum Praha

Orel

Pražský akademický klub 48

Sdružení křesťanských seniorů

Společnost Antonína Švehly

Společnost Edvarda Beneše

Svaz občanské sebeobrany České republiky

Svaz PTP-VTNP České republiky

Umění bez bariér

Datum: 12.4.2010 

V pátek 9. dubna 2010 se zařadilo naše občanské sdružení mezi demokratické aktivistické organizace, které budou společně usilovat o právní narovnání zločinů komunismu. Potvrdila jsem za radu občanského sdružení svým podpisem panu dr. Boháčovi, že tato aktivita je i aktivitou naší. 

Závěr z pracovní porady zástupců demokratických organizací konané v rámci akce "Právní narovnání zločinů komunismu" dne 11. března 2010 v Rezidenci primátora MUDr. Pavla Béma

Pracovní poradu řídil předseda Pražského akademického klubu 48 (PAK 48) dr. Zdeněk Boháč. Přivítal zástupce dvou demokratických organizací, které se nově k akci "Právní narovnání zločinů komunismu" připojily. Jsou to: Občanské sdružení Dcery 50. let, předsedkyně rady Eva Vláhová z Ostravy, Společnost Antonína Švehly, o. s. předseda Mgr. Pavel Černý. Předsedkyni Evu Vláhovou na poradě zastupovaly paní ing. Jiřina Hájíčková a paní Běla Navrátilová.

Zástupci demokratických organizací srdečně přivítali i náměstkyni primátora hlavního města Prahy ing. Marii Kousalíkovou, která přišla akci podpořit v průběhu porady. Byl proveden a bez připomínek schválen písemný závěr z pracovní porady konané 3. února 2010. 

Dr.  Boháč podal zprávu komise pro jednání s předsedy Parlamentu ČR a s předsedy demokratických parlamentních stran. Uvedl, že písemně požádal začátkem února t. r. tyto přesedy o brzkou schůzku k projednání požadavků, které zástupci demokratických organizací schválili dne 3. 3. t. r. Zatím se uskutečnila schůzka s předsedou Senátu PČR MUDr. Přemyslem Sobotkou a byla dohodnuta schůzka s předsedou Sněmovny PČR Miloslavem Vlčkem na 25. března t. r. Nikdo další zatím na žádost neodpověděl.

Mgr. Řeřicha se souhlasem dalších doporučuje vyřízení žádosti urgovat. Dr. Kašpar za komisi právní podal obsáhnou informaci o průběhu jednání s Právnickou fakultou UK. Doporučil předat děkanovi této fakulty písemnou žádost, aby jmenoval skupinu právníků, která by řešila s naší právní komisí vzešlé problémy.

Dr. Kavalírová doporučuje požádat o právní pomoc i Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Ing. Šedivý slíbil vydat za tiskovou komisi pro novináře zprávu o akci "Právní narovnání zločinů komuismu." Dlouze byl diskutován problém získat adresy příslušných redakcí. Přítomní účastníci nedávno proběhlé mezinárodní konference "Zločiny komunistických režimů" podali zprávu o této konferenci. Zástupce Asociace soukromého zemědělství ČR František Kožíšek přečetl závěrečnou deklaraci z této konference. Kopie českého překladu této deklarace byla předána všem přítomným.

Bylo oznámeno, že příští porada zástupců demokratických organizací se uskuteční 8. dubna t. r. 10 hodin opět v Rezidenci primátora MUDr. Pavla Béma.

Zapsal: Zdeněk Boháč

Závěry z pracovní porady zástupců demokratických organizací v rámci akce Právní narovnání zločinů komunismu ze dne 19. dubna 2011

Pověřená delegace se sešla s tehdejším ministrem vnitra, který je i předsedou Věcí veřejných, Mgr. Radkem Johnem, a to na stranickém sekretariátu této strany. Projednala s ním "Deklaraci k 17. listopadu 2010". Ministr John slíbil, že tuto záležitost předá své kolegyni Mgr. Karolíně Peake, předsedkyni ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny a nyní i poslaneckého klubu Věcí veřejných, k projednání s naší delegací.

Dne 23. března 2011 byl v součinnosti s Ústavem pro studium totalitních režimů uspořádán v zasedací místnosti tohoto ústavu seminář "Praktická aplikace lustračních zákonů". Semináře se zúčastnilo asi 100 osob. PhDr. Pavel Žáček podal podrobný přehled o lustračních zákonech, JUDr. Josef Plocek rozvinul v rozsáhlé přednášce teorii a historii práva, JUDr. Jan Strnadel se věnoval praktické aplikaci lustračních zákonů. V důsledku rušivé aktivity provokatéra nebylo možné uskutečnit následnou diskusi. Pozvání na seminář nevyužil nikdo z ministerstva spravedlnosti, z ministerstva vnitra, ani z legislativní rady vlády.

Byla připomenuta nedemokratičnost restitučních a rehabilitačních zákonů č. 403/1990 Sb., 119/1990 Sb. a 229/1991 Sb., které přivodily nové křivdy obětem komunismu. JUDr. Jan Vůjtěch a MUDr. Zdeněk Boháč navrhli získat poslance, který by inicioval novely těchto zákonů.

MUDr. Naďa Kavalírová zdůraznila, že spory ve vládní koalici vážně ohrožují projednávaný zákon o 3. odboji.

Závěry z pracovní porady zástupců demokratických organizací konané v rámci iniciativy Právní narovnání zločinů komunismu  17. května 2011 v rezidenci primátora hl.m.Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody

Mgr. Jan Řeřicha získal od senátora Tomáše Grulicha plnou podporu pro  požadavky obsažené v Deklaraci k 17. listopadu 2010 a příslib  získání potřebného počtu senátorů nebo poslanců v případě, že budeme žádat Ústavní soud, aby znovu posoudil legitimitu působnosti KSČM.

Předseda Ústřední rady Svazu  PTP-VTNP ČR a prezident Mezinárodní konfederace Vojenských táborů nucených prací Vladimír Lopaťuk a JUDr. Jan Strnadel, tajemník MK VTNP, se pokusí při jednání prezidia  MK VTNP dohodnout se zahraničními delegacemi z Polska, Maďarska, Rumunska a Slovenska způsob spolupráce v otázce potrestání komunistických zločinů a zamezení propagace komunismu.

Předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR  MUDr. Naďa Kavalírová požádá místopředsedu KPV ČR dr. Huberta Procházku, aby se pokusil navázat v téže věci spolupráci se zahraničními delegacemi při setkání během kongresu, pořádaného každý rok vždy jednou z členských zemí organizace INTER-ASSO, sdružující 15 zemí postižených komunismem, tentokrát v Berlíně.

Ing. Jiřina Hájíčková navrhla zjistit, jak se s komunistickou minulostí vypořádali v Německu. To si vzal za úkol místopředseda KPV ČR Ing. František Šedivý.

JUDr. Jan Strnadel, MUDr. Naďa Kavalírová a Dr. Zdeněk Boháč projednají způsob takové spolupráce prostřednictvím velvyslance Maďarské republiky Dr. László Szöke.

Ing. František Šedivý požádá předsedu Křesťanské akademie P. Tomáše Halíka, zda by se Křesťanská akademie nechtěla připojit k signatářům Deklarace k 17. listopadu 2010.

Zapsal dr. Zdeněk Boháč

Zpráva z 19. dubna 2012

Na poradě signatářů iniciativy „Právní narovnání zločinů komunismu“ s velvyslanci nebo jejich zástupci byla dne 17. 4. 2012 hodnocena odezva na Deklaraci 2012 a diskutován současný stav procesu narovnání zločinů komunismu.

Porady se zúčastnil velvyslanec Litevské republiky a zástupci velvyslanců Bulharské republiky, Estonské republiky, Maďarska, Polské republiky a Rumunska. Informovali o současném stavu procesu narovnání zločinů komunismu v jejich zemích. Nejdále je Polsko, kde byla bývalým příslušníkům komunistických tajných státních služeb snížena finanční důchodová zvýhodnění.

V otázce prosazení nepromlčitelnosti komunistických zločinů byla vyslovena velká naděje v jednání Platformy evropské paměti a svědomí. Výkonná ředitelka Platformy Mgr. Neela Winkelmannová, Ph.D., podala účastníkům porady podrobné informace o Platformě a pozvala je na mezinárodní konferenci „Právní narovnání zločinů komunismu“, která se uskuteční 5. června tr. v Bruselu.

Podporu Deklaraci 2012 vyslovili :                                                                                              

Lotyšská asociace muzeí okupace 1940—1941 — podepsán předseda Prof. Dr. Valters Nollendorfs , Riga

Společnost Nova slovenska zaveza - statutární zástupce Anton Dobnic, Lublaň

SPCB — společnost držitelů bulharských vládních odškodňovacích dluhopisů -koordinátor Ognian Velkov, Plovdiv

Občanská iniciativa  pro odstranění pomníku sovětské armády v Sofii -Valentina Marinova, vedoucí Bulharské asociace pro Artterapii

Asociace pro svobodu slova —statutární představitel Peter Penchev , Montana (Bulharsko)   

Sofijské Hannah Arendt Centrum — ředitel Vasil  Kadnirov, Plovdiv

Rumunská společnost MfG — viceprezident ing. Cristian Fulger

Rumunská Asociace pro demokracii — Septimius Parvu, zástupce ředitele

Nadace Saská pamětní místa obětí vlády politického násilí — jednatel Siegfried Reiprich, Drážďany

Úřad pro dokumentaci Státní bezpečnosti NDR Stasi — saský zemský zmocněnec Lutz Rathenow, Drážďany        

Litevská komunita politických vězňů a deportovaných — Jonas Rytis Puodžius, předseda, Vilnius

Litevská unie politických vězňů a deportovaných — Povilas Jakučionis, místopředseda, Vilnius

Litevská unie politických vězňů — Antanas Napoleonas Stašiskis, předseda, Vilnius a Artūras Flikaitis, místopředseda, Vilnius

Hnutí boje za osvobození Litvy — Jonas Čeponis, předseda, Velžys

Unie povstalců 22.-28. června 1941 — Alfonsas Žaldokas, předseda, Kaunas

Unie rodin litevských vojáků-obětí sovětské a nacistické genocidy —Vytautas Zabielskas, předseda, Vilnius

Litevská unie bojovníků za svobodu — Laimas Dieninis, místopředseda, Vilnius

Bratrstvo 13. ledna obránců litevské nezávislosti — Juozas Bruzga, člen výboru, Vilnius

Svaz účastníků boje za svobodu — Julija Ambrasiené, předsedkyně, Vilnius

Kolymská společnost — Žygimantas Lisauskas, předseda, Vilnius

Bratrstvo vyhnanců k moři Laptěvů — Jonas Markauskas, předseda, Kaunas

Litevské centrum pro výzkum genocidy a odboje — Vilma Juozevičiūté, vedoucí PR, Vilnius

****************************************************************

Podporujeme :

Múzeum zločinov komunizmu na Slovensku

http://www.peticia.sk/muzeumzlocinovkomunizmu/index.php

***************************************************************